تاریخچه مصاف های لین دان با چن لانگ

جالب است بدانید تاکنون دو اسطوره حال حاضربدمینتون تکنفره مردان از چین (لین دان و چن لانگ) از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ حدود ۱۵ بار رو در روی هم قرار گرفته اندکه در این بین سهم لین دان ۸ برد و سهم چن لانگ ۷ برد بوده است و از این حیث لین دان با ۱ برد بیشتر نسبت به چن لانگ در مصاف های رو در رو برتری دارد.

ادامه مطلب